ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Προϋποθέσεις έγγραφής
 • Να είναι πτυχιούχοι Κτηνιατρικής ή Ιατρικής Σχολής της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης Κτηνιατρικής ή Ιατρική Σχολής του εξωτερικού.
 • Να μην τους έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα.
 • Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΛΕΚΖΣ.
 • Να έχουν τακτοποιήσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ
Προϋποθέσεις έγγραφής
 • Να είναι φοιτητές Κτηνιατρικής Σχολής της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης Κτηνιατρικής Σχολής του εξωτερικού.
 • Να μην τους έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα.
 • Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΛΕΚΖΣ.
 • Να έχουν τακτοποιήσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Προϋποθέσεις έγγραφής
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχεται δια βίου η ιδιότητα του επίτιμου μέλους σε πτυχιούχους ή μη Κτηνιατρικής, που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Κτηνιατρική επιστήμη ή την Εταιρεία.
 • Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ απαλλάσσονται από τις οικονομικές εισφορές.
 • Προσκαλούνται τιμής ένεκεν σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας, επιστημονικές ή μη.

Η εγγραφή των τακτικών και δοκίμων μελών, γίνεται μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλεται στο ΔΣ και συνοδεύεται από αντίγραφο του πτυχίου ή της αναγνώρισής του (προκειμένου για πτυχιούχους άλλων χωρών) και δήλωσή τους περί αποδοχής των όρων του καταστατικού. Εφόσον πρόκειται για δόκιμα μέλη η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση σπουδών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τακτικά Μέλη
 • Έχουν δικαίωμα να εκλεγούν στο ΔΣ της Εταιρείας με τον όρο ότι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.
 • Έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.
 • Δικαιούνται να προσκαλούνται και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Εταιρείας (FORUM, διημερίδες, κ.ά) και να απολαμβάνουν τα ωφελήματα που προέρχονται από τη δράση της.
 • Τους αποστέλλεται το περιοδικό της εταιρείας "Ιατρική Ζώων Συντροφιάς", που αποτελεί την επίσημη επιστημονική έκδοση της ΕΛΕΚΖΣ, με επιστημονική κριτική επιτροπή. Στόχος του περιοδικού είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των κτηνιάτρων ζώων συντροφιάς μέσω της δημοσίευσης μελετών που αφορούν σε όλους τους τομείς της ιατρικής των ζώων συντροφιάς.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη υποχρεούνται:

 • Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
 • Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΛΕΚΖΣ.
 • Να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.
 • Να αναλάβουν, κατόπιν συνεννόησης, ιδιαίτερα καθήκοντα με απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ της Εταιρείας.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Η διαγραφή μέλους μπορεί να επέλθει:

 • Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας.
 • Εξαιτίας μη πληρωμής των οικονομικών εισφορών προς την Εταιρεία για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ.
 • Εξαιτίας συμπεριφοράς που θίγει την τιμή ή τα συμφέροντα της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση για τη διαγραφή του μέλους λαμβάνεται από το ΔΣ και πρέπει να επικυρωθεί από τη ΓΣ.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.

Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί της ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε για κάθε συναλλαγή σας είναι οι ακόλουθοι:

 • Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
  Αριθ. Λογαριασμού: 5043-075434-447
  ΙΒΑΝ: GR94 0172 0430 0050 4307 5434 447
  BIC/SWIFT: PIRBGRAA
 • Τράπεζα: ALPHA BANK
  Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
  Αριθ. Λογαριασμού: 133 00 2002 011750
  ΙΒΑΝ: GR32 0140 1330 1330 0200 2011 750
  BIC: CRBAGRAA
  SWIFT: ALPHA BANK

FOR THE MEMBERS

 
Αλλαγή γλώσσας σε  

CONTACT US

64 Louizis Riankour str. - Apollo Tower
Ambelokipoi - 115 23 Athens

MB 0008 phone2107759727  Mob.: 6945 311054 (WhatsApp & Viber)
 Contact Monday - Friday 10.00-16.00

MB 0003 mail2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Mastercard  Maestro           vbv    sc 62x34